Styre

og representantskap

Styre og representantskap i Bergen Nasjonale Opera

STYRET

Harald Victor Hove - Styreleder
Tom Remlov - Nestleder
Oddmund Søilen - Styremedlem BK
Bodil Friele - Styremedlem
Kjell Håland - Styremedlem HFK
Herta Denise Langridge Mellion - Styremedlem
Odd Halstensen - ansattes representant


VARAMEDLEMMER         

Eivind Hermansen - varamedlem (oppnevnt av BK, personlig for Oddmund Søilen)
Sara Hamre Sekkingstad- varamedlem (oppnevnt av HFK personlig for Kjell Håland)
Jan Sverre Stray - varamedlem
Fiona Talkington - varamedlem
Odd Halstensen - varamedlem ansattes representant

Tidligere styreledere:
Trine Kolderup Flaten (2015-2016)
Tom Remlov (2014-2015)
Egil Herman Sjursen (2009-2014)
Pål W. Lorenzen (2005-2009)


REPRESENTANTSKAPET

Daniel C.E. Hägglund / Bergen kommune (Leder)
Geir Kjell Andersland / Hordaland fylkeskommune
Lubna Jaffery / Festspillene i Bergen
Egil Herman Sjursen / Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Bente Hardvedt Ringstad / AS Den Nationale Scene
Agnar Langeland / Grieghallen AS

 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA

§1-1       Navn

Stiftelsens navn er Bergen Nasjonale Opera.

§1-2       Oppretterne

Bergen Nasjonale Opera er stiftet av følgende institusjoner:

Bergen Filharmoniske Orkester v/ Stiftelsen Harmonien

A/S Den Nationale Scene

Grieghallen AS

Festspillene i Bergen

§1-3       Formål

Stifternes formål med stiftelsen Bergen Nasjonale Opera er å etablere en samlet og effektiv organisatorisk enhet for en nasjonal, profesjonell opera lokalisert i Bergen. Enheten skal fungere som en bredt akseptert, langsiktig og praktisk løsning for samhandling mellom ulike aktører i kulturlivet i Vest-Norge og landet forøvrig.

Bergen Nasjonale Opera er etablert med det formål å sikre utvikling av høy profesjonell kompetanse og kapasitet innenfor operasektoren i Bergen og i Vest-Norge.

Bergen Nasjonale Opera har som oppgave å presentere et bredt spekter av opera- og musikkteateroppsetninger, på høyt kunstnerisk nivå. Bergen Nasjonale Opera skal, i tilknytning til sine produksjoner, søke å gi et musikkpedagogisk tilbud tilrettelagt for barn og ungdom.

Bergen Nasjonale Opera skal arbeide for å sikre den eksisterende og øke den fremtidige private og offentlige finansiering av sin virksomhet.

 

KAPITTEL 2: STIFTELSENS KAPITAL

§2-1       Grunnkapitalens størrelse

Grunnkapitalen i Bergen Nasjonale Opera er stor NOK 110.000. Denne er sikret ved like bidrag fra de fire stiftende aktører nevnt under § 1-2. I tillegg er grunnkapitalen i Opera Vest, på NOK 10.000, overført i forbindelse med sammenslåing av Opera Vest med Den Nye Opera (Bergen Nasjonale Opera fra 2012).

§2-2       Forhøyelse og nedsettelse av grunnkapitalen

Beslutning om å forhøye eller nedsette grunnkapitalen skal treffes av styret. En slik beslutning er kun gyldig all den tid dette ligger innenfor de rammer stiftelseslovens §§ 16 og 17 oppstiller.

§2-3       Forvaltning av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§2-4       Finansiering av stiftelsens virksomhet

Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom tilskudd og bidrag fra både offentlige og private bidragsytere. Stiftelsen kan dog ikke akseptere økonomiske tilskudd fra bidragsytere som stiller krav som ikke er forenelige med stiftelsens formål.

 

KAPITTEL 3: STYRET

§3-1       Sammensetning

Stiftelsens styre består av 6 medlemmer med personlige vararepresentanter, hvorav 1 medlem med vararepresentant velges etter innstilling fra Hordaland fylkeskommune, 1 medlem med vararepresentant velges etter innstilling fra Bergen kommune og 1 medlem med vararepresentant velges iblant de ansatte. Styrets leder velges av representantskapet.

Forslag på styremedlem med vararepresentant fra henholdsvis Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune skal foreligge senest 1 måned før valgmøtet i representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til styret har 2års funksjonsperiode. De kan gjenvelges for ytterligere tre 2-års perioder.

§3-2       Oppgaver

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret påser at stiftelsens formål ivaretas.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret kan overfor stiftelsestilsynet fremme forslag om omdanning, jfr. stiftelsesloven § 48, etter at uttalelse fra representantskapet er innhentet.

Styret er stiftelsens representant utad.

§3-3       Virksomhet

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst en gang per kvartal. Innkalling til ordinære styremøter skal skje skriftlig med minst en ukes varsel, og med angivelse av dagsorden.

Ethvert styremedlem kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøte.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

§3-4       Føring av styreprotokoll

Kopi av protokoll skal etter hvert styremøte sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§3-5       Beslutningsdyktighet

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet straks innkalles.

 

KAPITTEL 4: REPRESENTANTSKAPET

§ 4-1

Stiftelsen skal ha et representantskap.

Det tilligger representantskapet

A - Å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29

     annet ledd er til stede;

B - Å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;

C - Å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder avgi uttalelse om de strategiske planer

     for virksomheten;

D - Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;

E - Å uttale seg om styrets forslag til vedtektsendringer/omdanning;

F - Å beslutte gransking;

G - Å velge stiftelsens revisor;

H - Å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.


Til innstilling på valg av styremedlemmer som ikke er oppnevnt av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, velges en valgkomite blant representantskapets medlemmer som består av representantskapets ordfører og 2 øvrige medlemmer. 

Representantskapet møter 2 ganger i året etter innkalling fra representantskapets ordfører.

Medlemmer av representantskapet kan til enhver tid kreve representantskapet innkalt.

§ 4-2

Representantskapet har 6 medlemmer. Disse oppnevnes slik:

Bergen kommune: 1 representant som er representantskapets ordfører
Hordaland fylkeskommune: 1 representant
Den nasjonale Scene: 1 representant - styrets leder*
Festspillene i Bergen: 1 representant - styrets leder*
Bergen Filharmoniske Orkester: 1 representant - styrets leder*
Grieghallen: 1 representant - styrets leder*

* Dersom styrets leder ikke har anledning til å utøve sin funksjon som medlem av representantskapet, kan et annet styremedlem fra den aktuelle institusjon velges til medlem av representantskapet.

Det oppnevnes personlig vararepresentant for hvert medlem av representantskapet. Så langt dette er mulig skal dette være nestleder innenfor vedkommende institusjon. Representantskapet oppnevner blant sine medlemmer representantskapets varaordfører.

Funksjonstiden er 4 år og følger den kommunale og fylkeskommunale valgperiode.

Medlemmer av representantskapet kan gjenoppnevnes for ytterligere en 4-års periode.

Dersom styreleder eller nestleder i de institusjonene som er representert i representantskapet blir valgt inn i Bergen Nasjonale Operas styre, utpeker angjeldende institusjonen en annen representant.

§ 4-3

Kopi av protokoll skal etter representantskapsmøte sendes representantskapets medlemmer og styret.

§ 4-4

Styret innkalles til representantskapsmøte med møte- og talerett.

§ 4-5

For representantskapets vedtak gjelder det flest representanter stemmer for.

Representantskapets ordfører har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

KAPITTEL 5: REVISOR

§5-1

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor utpekes av styret. Regnskapet skal oversendes de stiftende organers styrer til godkjenning.

 

KAPITTEL 6: OMDANNING AV STIFTELSEN OG OVERFØRING AV STIFTELSENS KAPITAL

§6-1       Omdanning

Styret fremmer forslag om omdanning for Stiftelsestilsynet etter stiftelseslovens til enhver tid gjeldende regler. Slike forslag krever at en representant fra hver av de stiftende aktører er til stede ved styremøtet og stemmer for forslaget.

§6-2       Disponering av stiftelsens kapital ved omdanning eller oppløsning

Ved omdanning eller oppløsning av Bergen Nasjonale Opera skal stiftelsens kapital disponeres og utdeles i samsvar med det formål som er angitt i disse vedtekter.

 

KAPITTEL 7 : AVSLUTTENDE MERKNADER

§7-1       Forholdet til stiftelsesloven

I den utstrekning sider ved stiftelsens organisasjon og virksomhet ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder de regler som følger av stiftelsesloven.

 

Skjermbilde 2015-05-27 kl. 09.19.08

Kommentarer

kommentarer levert via Disqus

Tilbake til toppen